tis 28 mars
POSTMODERNISMEN I STOCKHOLM

Mörby Centrum tunnelbanestation, designad av Gösta Wessel och Karin Ek. Foto: Tekla Severin
Mörby Centrum tunnelbanestation, designad av Gösta Wessel och Karin Ek. Foto: Tekla Severin

Som en fortsättning på förra årets lyckade och välbesökta seminarium om stadsbyggnadskonstens förnyare Per O Hallman arrangerar ArkDes och ArkDes Vänner tillsammans med Samfundet S:t Erik ett heldagsseminarium kring Postmodernismens arkitektur och stadsbyggande i Stockholm. Full- ständigt program med föreläsare och tider finns på föreningens hemsida.

Bakgrund

Postmodernismen är ett brett begrepp som omfattar allt från stadsplane- ring, arkitektur, inredning, och design till nya teorier om samhället. Den har sina rötter i en internationell debatt om den europeiska staden, som kom som en reaktion mot den stränga rationaliteten i efterkrigstidens storska- liga och funktionsuppdelade byggande med bostäder, service och arbets- platser där bilen och väginfrastrukturen var riktningsgivare.

Postmodernismen som den kommer till uttryck i Stockholm är eklektisk. Det var arkitekterna som drev fram den genom att friskt låna och inspireras av internationella förebilder och tidigare epoker i stadens historia. Arkitek- turen är lekfull, färgerna sprakande och detaljplanerna får rumsliga gårdar. Inom konsten växer nya sätt att uttrycka sig fram t.ex. inom graffitimåleriet.

De första stegen togs vid mitten av 1970-talet i samband med arbetet med förberedelserna till PBL när regelverket lättades upp och rivningarna ersat- tes av ombyggnad. Postmodernismen återspeglas såväl i stora stadsbygg- nadsprojekt som Skarpnäck, Minneberg, Södra Station, S:t Eriksområdet och Hammarby sjöstad, som i enstaka hus såsom Bofills båge, World Trade Center och Landstingsförbundets hus på Hornsgatan, liksom i Sturegallerians interiör som nu håller på att byggas om.

Syfte

Seminariets syfte är att bidra med kunskap och att sprida kännedom om den postmoderna epoken i Stockholms stadsbyggande under 1970–90- talen. Mycket är outforskat. Epoken är förbisedd i Stockholms stads- byggande idag och utsatt för ett hårt förändringstryck. Kunskaperna om postmodernismen är bristfälliga, såväl inom staden som bland bygg- herrarna och i byggbranschen. De senaste årens förnyelseprojekt har ofta inneburit att högvärdiga och fullt funktionsdugliga byggnader från den här tiden rivits. Ännu fler postmoderna byggnader väntar på att rivas.

TID OCH PLATS: Tisdag den 28 mars, kl 10.00 – 17.30.
Obs! Registrering kl 09.30.
Auditoriet, Moderna Museet, Skeppsholmen

OBS! Anmälan och avgift
Antalet deltagare på seminariet är begränsat.
Anmälan görs till ArkDes eller Samfundet S:t Erik, via respektive hemsida. Seminariet har fri entre.́ Obs! Vi förbehåller oss rätten att ta ut en no-show- avgift på 250 kronor vid oanmäld frånvaro, eller om deltagare avbokar sig senare än 48 timmar innan seminariet äger rum.